Fakta om livsvarige ydelser

 

Livsvarig ydelse på finansloven kan tildeles kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at vedkommende har placeret sig afgørende som kunstner. Tildeling sker alene på grundlag af en vurdering af kvaliteten i den kunstneriske produktion.

Tildeling af livsvarig ydelse på finansloven foretages af Kulturministeriet efter indstilling fra fondens repræsentantskab og efter forelæggelse for Folketingets Finansudvalg. Der kan tildeles livsvarig ydelse til 275 skabende kunstnere.

Tallene i det følgende faktaark om livsvarige ydelser til kunstnere er aktuelle pr. februar 2008 med mindre andet er angivet.

Indtægtsregulerede livsvarige ydelser
Ydelser tildelt efter 1978 er indtægtsregulerede. Ved skattepligtig indkomst - fratrukket den livsvarige ydelse - på ca. 181.700 kr. eller derunder udbetales maksimumsydelse. For kunstnere med større indkomst reduceres den udbetalte ydelse med et beløb svarende til 75 % af det overstigende indkomstbeløb. Alle kunstnere, der modtager livsvarig ydelse får som minimum udbetalt en minimumsydelse.

Ved skattepligtig indkomst – fratrukket den livsvarige ydelse - på ca. 349.000 kr. eller derover udbetales minimumsydelsen. Den livsvarige ydelses størrelse beregnes på grundlag af et gennemsnit af kunstnerens skattepligtige indkomst i de seneste 3 år.

 • Maksimumsydelsen udgør pt. 140.787,24 kr./år.
 • Minimumsydelsen udgør pt. 15.358,56 kr./år.

Størrelserne på henholdsvis laveste og højeste mellemydelse er pr. februar 2008 18.162,60 kr. årligt og 137.406,84 kr. årligt. Den gennemsnitlig indtægtsreguleret livsvarig ydelse er 88.338,50 kr. årligt.

Fordeling af ydelsesstørrelser
Fordelingen af ydelsesstørrelser for kunstnerne på livsvarig ydelse:

 • Ca. 50 % modtager maksimumsydelse (i 2000 var tallet 40 %).
 • Ca. 15 % modtager en mellemydelse (i 2000 var tallet 20 %).
 • Ca. 35 % ydelse modtager minimumsydelse (i 2000 var tallet 40 %).

Det betyder bl.a., at ca. halvdelen af modtagerne af livsvarig ydelse har en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på ca. 181.700 kr./år eller derunder. Derudover har 35 % af modtagerne af livsvarig ydelse en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på ca. 349.000 kr. eller derover.

Fordeling af ydelsesstørrelser indenfor kunstarter
Den aktuelle fordeling af henholdsvis maksimums-, mellem- og minimumsydelser indenfor de forskellige kunstarter:

Maksimumsydelse: Mellemydelse: Minimumsydelse:
Billedkunst: 64,4 % 10,3 % 25,3 %
Litteratur   43,4 %            15,7 % 40,9 %
Tonekunst     38,7 %   22,6 %   38,7 %

Kunsthåndværk og design  

50,0 % 20,8 %   29,2 %
Arkitektur 0 %   18,2 %    81,8 %

Film- og scenekunst  

55,6 %   11,1 %   33,3 %

Fordeling af antal ydelser til kunstarterne
Der er i dag politisk beslutning og hjemmel til i alt 275 livs­varige indtægtsregulerede ydelser til skabende kunstnere:

 • 93 til bilden­de kunst­nere
 • 73 til skøn­litterære for­fat­tere
 • 12 til for­fat­tere med forfatter­skab af almen kulturel betyd­ning og 4 til oversættere, i alt 89 inden for litteratur
 • 35 til kompo­nister
 • 26 til kunsthånd­værkere og kunst­neriske formgivere
 • 14 til arki­tekter
 • 18 til skaben­de kunstnere inden for film- og scenekunst

Ikke-indtægtsregulerede ydelser
Der udbetales 7 ikke-indtægtsregulerede ydelser. Disse ydelser er tildelt før 1978. En ikke-indtægtsreguleret ydelse udgør pt. 83.192 kr./år.

Ydelser til efterladte efter kunstnere
Efterladte efter kunstnere, der modtog livsvarig ydelse indtil deres død, kan tildeles en understøttelse på finansloven. Denne understøttelse kan kun tildeles, hvis den efterladtes indkomst- og formueforhold ikke taler derimod. Understøttelsens størrelse udgør halvdelen af den ydelse, som den afdøde kunstner oppebar på dødstidspunktet.

Der er i øjeblikket 30 modtagere af ydelse til efterladte efter kunstnere.

Økonomi
På finanslovsforslaget for 2008 (af februar 2008) fremgår det, at følgende er afsat til livsvarige ydelser:

 • Indtægtsregulerede livsvarige ydelser: 23,5 mio. kr.
 • Ikke-indtægtsregulerede livsvarige ydelser: 0,6 mio. kr.
 • Ydelser til efterladte efter kunstnere: 1,3 mio. kr.

Se den aktuelle liste over modtagere af livsvarig ydelse

Kontakt
Statens Kunstfonds sekretariat, Jesper Smed Jensen, T. 3374 4558,

Sidst opdateret af ninlep 3. marts 2008. Ansvarlig: Jesper Smed Jensen.

Kontakt

Jesper Smed Jensen
T. 3374 4558  

Statens Kunstfonds sekretariat